Загальна інформація правил подання матеріалів для участі в конференції

Вимоги до матеріалів

 

 •        До участі у конференції допускаються статті та тези вказаної тематики. Кращі доповіді (у формі статті) будуть надруковані в журналах, що входять до переліку ВАК України: «Вiсник машинобудування та транспорту» (https://vmt.vntu.edu.ua/); "Вібрації в техніці і технологіях" (http://vibrojournal.vsau.org/).  Текст має відповідати вимогам ВАК України. Згідно наказу ВАК України № 178 від 04 квітня 2000 р. зі змінами внесеними наказами ВАК України від 07.04.2004 № 211 від 07.07.2008 № 437, наукові тези повинні містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячуються визначені тези; формулювання цілей тез (постановка задач); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
        Тези повинні бути підготовлені українською, російською або англійською мовами і надруковані на одній стороні аркушів формату А4 з інтервалом 1 і берегами 2,5 см з кожного боку. Бажано, щоб остання сторінка стаття займала повний аркуш.
        Підготовка тез здійснюється в текстовому редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифт Times New Roman, 12 пт. У абзаців має бути відступ 1,25 см.
       Розміщення тексту:
    У верхньому лівому кутку тех потрібно вказати індекс УДК або відповідний індекс міжнародного кодування (великими літерами, шрифт 14,  вирівняти по лівому краю). Через 1,5 інтервали ім’я та прізвище автора(ів). Шрифт 14, Курсив. Заголовок великими літерами симетрично. Шрифт 14. Жирний. Через 1,5 інтервали анотації українською, російською або англійською мовами. Шрифт 12, курсив. Анотація ( не більше 6 рядків) має відображати актуальність теми і новизну інформації, містити стисле викладення рішення поставлених задач.Через  1,5 інтервали текст статті з інтервалом 1; Шрифт 12. Після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів. 
           Приклад відомостей про авторів:
          Азаров Олексій Дмитрович – д.т.н., професор, директор інституту інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії, завідувач кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національний технічний університет.
      Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi. Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву.
      Сторінки тез нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела.
       Стаття, тези та заявка на участь у конференції надсилаються в електронному вигляді у форматі MS Word на електронну адресу: vibrokonf@ukr.net не пізніше 20 вересня 2017 року.
          Приклад бібліографії:
      Баяковский Ю. М. О некоторых фундаментальных проблемах компьютерной (машинной) графики / Ю. М. Баяковский, В. А. Галактионов // «Информационные технологии и вычислительные системы». — 2004.  — № 4. — С. 3—24.
      Косников Ю. Н. Принципы построения графического препроцессора для системы компьютерного моделирования пространственных сцен /Ю. Н. Косников // Информационные  технологии и вычислительные системы. — 2004. — № 4. — С. 35— 40.
      Романюк О. Н. Високопродуктивні методи та засоби зафарбовування тривимірних графічних об’єктів. Монографія / О. Н. Романюк, А. В. Чорний. — Вінниця : УНІВЕСУМ-Вінниця, 2006. — 190 с.
      Дек. патент № 71489 А, МПК7 G 05 B 19/4155, G06 F15/00. Пристрій для визначення інтенсивності дзеркальної складової кольору / О. Н. Романюк, А. В. Чорний. – № 20031215276; заяв. 31.12.2003; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 10.
      Игнатенко А. Современные технологии улучшения качества 3D—изображений / А. Игнатенко // Графика и Мультимедиа. — 2004. Режим доступу до журн. : http://cgm.graphicon.ru/content/view/56/61/.

     Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не друкуватимуться.